ALGEMENE VOORWAARDEN ALETTA HELENA
Aletta Helena is onderdeel van Pumalin vof. 
Pumalin vof is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76914615.
Aletta Helena is de opsteller en eigenaar van deze algemene voorwaarden.
Aletta Helena is eigenaar van de website www.alettahelena.com en is aanbieder van (online) (yoga)lessen, (yoga)workshops, (yoga)retreats en (yoga) events.

DEEL 1: ALGEMENE BEPALINGEN

1.1 DEFINITIES

1.1.1 Algemene Voorwaarden: De algemene voorwaarden hebben betrekking op alle onderdelen zoals in onderstaande voorwaarden staan beschreven.
1.1.2 Diensten: Alle huidige en toekomstige (online) diensten die Aletta Helena aanbiedt, waaronder, maar niet beperkt tot de website, (online) yogalessen, workshops, retreats, trainingen, events en memberships. De in deze voorwaarden bedoelde diensten, zijn diensten die alleen toegankelijk zijn met een account of waarvoor op een andere wijze een overeenkomst gesloten moet zijn met Aletta Helena.
1.1.3 Gebruiker: Een natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten van Aletta Helena, waaronder maar niet uitsluitend de website, (online) lessen, workshops, retreats, trainingen, events en alle memberships die Aletta Helena aanbiedt.
1.1.4 Overeenkomst: De overeengekomen afspraak inclusief bijbehorende bedragen en voorwaarden.
1.1.5 Website: De website www.alettahelena.com wordt beheerd door Pumalin vof.

ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID

1.2.1 Op alle aanbiedingen en op elk gebruik van de diensten van Aletta Helena zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, voor zover daarvan niet is afgeweken overeenkomstig artikel 2.6.
1.2.2 In aanvulling op Deel 1 van de Algemene Voorwaarden zijn al naar gelang de aard van de overeenkomst, tevens Deel 2 of Deel 3 van toepassing. In geval van tegenstrijdigheid tussen de verschillende delen prevaleert het bijzondere deel boven het algemene deel. In geval van strijdigheid tussen de Algemene Voorwaarden en een individuele overeenkomst, prevaleert de individuele overeenkomst.
1.2.3 De Algemene Voorwaarden zijn beschikbaar gesteld op de website, alwaar de gebruiker de Algemene Voorwaarden kan downloaden.
1.2.4 Om de diensten van Aletta Helena, waarvoor een overeenkomst of account nodig is, te gebruiken, verklaart de gebruiker zich bekend en akkoord met de Algemene Voorwaarden.
1.2.5 Aletta Helena is gerechtigd de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Aletta Helena zal een voorgenomen wijziging plaatsen op de website. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn vanaf de datum van inwerkingtreding van toepassing op alle bestaande en toekomstige overeenkomsten. Indien gebruiker niet akkoord is met de wijzigingen, kan gebruiker de overeenkomst met Aletta Helena beëindigen, althans het account opheffen indien er verder geen sprake is van een overeenkomst, voor de ingangsdatum van de gewijzigde Algemene Voorwaarden.
1.2.6 In de gevallen waarin de betreffende overeenkomst en de Algemene Voorwaarden niet voorzien, zal Aletta Helena een regeling treffen naar redelijkheid.
1.2.7 De (gehele of gedeeltelijke) ongeldigheid of onverbindendheid van een of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden tast de geldigheid of verbindendheid van de overige bepalingen niet aan.

ARTIKEL 3: AANSPRAKELIJKHEID
1.3.1 Taal-, spel-, of vergelijkbare fouten kunnen Aletta Helena niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor Aletta Helena in het leven roepen.
1.3.2 Aletta Helena is niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, in verband met het gebruik van de website of het gebruik van andere (technische) faciliteiten.
1.3.3 De informatie op de website en binnen de overige diensten van Aletta Helena is op zorgvuldige wijze en naar beste kunnen door Aletta Helena samengesteld. Aletta Helena is evenwel op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van (eventuele) foutieve informatie op de website of binnen de geleverde diensten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.
1.3.4 Aletta Helena is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, geleden verlies of gederfde winst of gevolgschade, van welke aard dan ook, als gevolg van het gebruik van de Website of de op de Website beschikbaar gestelde informatie, althans schade als gevolg van het handelen op basis van die informatie.
1.3.5 Aletta Helena kan nooit aansprakelijk gesteld worden of verantwoordelijk gehouden worden voor lichamelijk letsel of andere nadelige gevolgen voor de gebruiker die voortvloeien uit het bekijken en beluisteren online lessen, deelname aan workshops, retreats, events of andere diensten van Aletta Helena. De deelnemer blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor zijn/haar eigen veiligheid, gezondheid en fysieke en mentale welzijn.

ARTIKEL 4: INTELLECTUEEL EIGENDOM
1.4.1 Op alle inhoud en opmaak (waaronder mede, maar niet limitatief, begrepen: teksten, foto’s, logo’s, andere afbeeldingen, geluidsfragmenten, online lessen, video’s, databestanden, met inbegrip van de lay-out, en kenmerkende kleurencombinaties en domeinnaam) van de website en de overige diensten van Aletta Helena rusten rechten van intellectuele eigendom. Gebruik is enkel toegestaan met toestemming van Aletta Helena.
1.4.2 Het is zonder voorafgaande uitdrukkelijke en/of schriftelijke toestemming van Aletta Helena en/of de rechthebbende, niet toegestaan om (eventueel: delen van) de website of overige diensten openbaar te maken, te verveelvoudigen of anderszins te exploiteren in zowel Nederlands geschrift als vertaald of enige andere vorm, tenzij anders overeengekomen.
1.4.3 Indien de gebruiker de intellectuele eigendomsrechten van Aletta Helena schendt, is de gebruiker aansprakelijk voor alle schade die Aletta Helena daardoor of in verband daarmee lijdt. Aletta Helena behoudt zich het recht voor om sancties op te leggen.

ARTIKEL5: PRIVACY
1.5.1 Aletta Helena zal persoonsgegevens als bedoeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens op vertrouwelijke wijze behandelen conform het op de website gepubliceerde privacy beleid.

ARTIKEL 6: TOEPASSELIJK RECHT
1.6.1 Op elke overeenkomst en op elke levering van Diensten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
1.6.2 Indien de gebruiker klachten heeft, zal hij deze eerst voor moeten leggen aan Aletta Helena, opdat partijen gezamenlijk tot een passende oplossing kunnen komen.

DEEL 2: AANVULLENDE BEPALINGEN ONLINE DIENSTEN

2.1. Als de gebruiker een membership van Aletta Helena heeft aangeschaft, krijgt de gebruiker voor de periode van het overeengekomen en betaalde membership recht op toegang tot de online yogalessen op de website van Aletta Helena. Deze voor members beschikbare online lessen blijven eigendom van Aletta Helena.
2.2 Het niet toegestaan om deze online yogalessen, teksten en andere intellectuele eigendommen te downloaden, als hiervoor geen toestemming is gegeven. Daarbij is het niet toegestaan om zowel de teksten, als de online lessen en andere intellectuele eigendommen te kopiëren, te dupliceren, te publiceren, te verspreiden of op een andere manier voor derden toegankelijk te maken.
2.3 Als de gebruiker een membership heeft afgesloten voor een dienst van Aletta Helena dan dient alleen de gebruiker op wiens naam het membership staat gebruik te maken van dit account. Memberships en accounts zijn dus strikt persoonlijk. Inloggegevens verstrekken aan derden is niet toegestaan.
2.4 De gebruiker heeft het recht om op één computer tegelijk ingelogd te zijn. Inloggen op meerdere apparaten tegelijk is niet toegestaan.
2.5 De online yogalessen mogen niet in het openbaar vertoond worden, tenzij Aletta Helena hier vooraf toestemming voor gegeven heeft.
2.6 Als de gebruiker zich niet aan bovengenoemde regels houdt, kan het account van de gebruiker definitief geblokkeerd worden. De gebruiker heeft in dit geval geen recht op teruggave van het membershipsgeld.
2.7 Aletta Helena behoudt daarnaast het recht om in geval van directe of indirect schade ten gevolge van het niet naleven van de regels in deze algemene voorwaarden, de geleden schade te verhalen op de gebruiker.
2.8 Aletta Helena doet haar best om ervoor te zorgen dat de online yogalessen altijd beschikbaar zijn. Aletta Helena kan echter nooit verantwoordelijk worden gehouden voor technische problemen buiten haar invloed.
2.9 Aletta Helena doet haar best om ervoor te zorgen dat alle informatie juist en volledig is. Aletta Helena kan nooit verantwoordelijk gehouden worden voor de gevolgen van mogelijke fouten.
2.10 Aletta Helena kan nooit aansprakelijk gesteld worden of verantwoordelijk gehouden worden voor lichamelijk letsel of andere nadelige gevolgen voor de gebruiker die voortvloeien uit het beluisteren en/ of deelnemen van de (online) yogalessen of het uitvoeren van de voorgestelde yogahoudingen. De deelnemer blijft hiervoor ten alle tijden zelf verantwoordelijk.
2.11 Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker zelf om vooraf advies te vragen over het uitvoeren van de yoga-oefeningen bij de Aletta Helena, huisarts en/of een andere professional.
2.12 Bij normaal gebruik van een membership van Aletta Helena, kunnen de online lessen en de overige informatie in het persoonsgebonden account onbeperkt beluisterd en gelezen worden tenzij anders aangegeven. Aletta Helena behoudt het recht om bij excessief gebruik of vermoeden van misbruik het account te blokkeren.
2.13 Aletta Helena behoudt zich het recht om personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname van online cursussen en andere diensten. Indien het membershipsgeld of andere betaling reeds betaald is door de deelnemer, zal het betaalde bedrag worden teruggestort door Aletta Helena.
2.14 Door het invullen van het inschrijfformulier en/of het betalen van het inschrijfgeld verklaart de gebruiker zich akkoord met de voorwaarden. Alsmede alle vragen op het aanmeldformulier naar waarheid beantwoord te hebben.
2.15 De gebruiker verklaart bij zijn/haar weten in goede fysieke en psychische gezondheid te verkeren. Ook dient de gebruiker melding te maken van eventuele beperkingen en/of advies te vragen bij Aletta Helena, huisarts en/of andere professional. De deelnemer blijft hiervoor te allen tijde zelf verantwoordelijk.
2.16 Specifiek van toepassing op gebruikers van de online yogalessen. Op het door de gebruiker afgesloten membership is een herroepingsrecht of bedenktijd van 14 dagen van toepassing. Dit herroepingsrecht geldt alleen voor de eerste termijn en is niet van toepassing op daaropvolgende periodes.
2.17 Specifiek van toepassing op gebruikers van online yogalessen van Aletta Helena. Memberships worden iedere overeengekomen termijn verlengd via automatisch incasso. Memberships kunnen op ieder gewenst moment worden stopgezet.
2.18 Specifiek van toepassing op gebruikers van: online yogalessen van Aletta Helena. Met een membership krijgt de gebruiker het recht om de aangeboden online yogalessen gedurende een bepaalde periode (afhankelijk van het lopende membership) op de website te beluisteren. De online yogalessen en alle auteursrechten blijven eigendom van Aletta Helena.

DEEL 3: AANVULLENDE BEPALINGEN OFFLINE LESSEN, WORKSHOPS EN RETREATS, EEN- EN/OF MEERDAAGSE EVENTS

ARTIKEL 1: DEELNAME-, BOEKINGS- EN ANNULERINGSVOORWAARDEN

3.1 Algemeen
3.1.1 Door betalen van het inschrijfgeld verklaart de deelnemer zich akkoord met deze voorwaarden en 
regels.
3.1.2 De deelnemer verklaart bij zijn/haar weten in goede fysieke en psychische gezondheid te verkeren en 
melding te maken van eventuele beperkingen/klachten.
3.1.3 De deelnemer blijft hiervoor te allen tijde zelf de verantwoordelijkheid dragen. Indien er iets verandert met betrekking tot de fysieke en/of psychische gezondheid van de deelnemer, zal deze dit onmiddellijk laten weten aan de docent.
3.1.4 Deelname aan een event is geheel op eigen risico. Aletta Helena is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de deelnemer, noch voor verlies of beschadiging van eigendommen

ARTIKEL 2: AANMELDING EN BETALING MEERDAAGSE EVENTS
3.2.1 Na aanmelding ontvangt deelnemer een factuur voor het volledige inschrijfgeld.
3.2.2 Voor meerdaagse events geldt een aanbetalingsverplichting van 50% binnen 7 dagen na ontvangst factuur.
3.2.3 Inschrijving is definitief na ontvangst van het aanbetalingsbedrag.
3.2.4 Restant van het inschrijfgeld dient uiterlijk 8 weken voor aanvang van het event te zijn voldaan.
3.2.4 Bij aanmelding minder dan 8 weken tot aanvang van het event dient altijd het volledige 
inschrijfgeld te worden voldaan.
3.2.5 Het aanbetalingsbedrag is niet restitueerbaar.
3.2.6 Alle betalingen dienen te worden overgeschreven naar het in de deelnamebevestiging vermelde bankrekeningnummer.
3.2.7 Bij iedere betaling vermelden: Voornaam, achternaam, naam event en factuurnummer.

ARTIKEL 3: AANMELDING EN BETALING NIET MEERDAAGSE EVENTS
3.3.1 Hier geldt dat het volledige inschrijfgeld binnen 7 dagen na aanmelding dient te zijn voldaan.
3.3.2 Inschrijving is definitief na ontvangst van het volledige inschrijfgeld.
3.3.3 Het inschrijfgeld is niet restitueerbaar.
3.3.4 Alle betalingen dienen te worden overgeschreven naar het in de deelnamebevestiging vermelde bankrekeningnummer.
3.3.5 Bij iedere betaling vermelden: Voornaam, achternaam en naam event

ARTIKEL 4: ANNULERING DOOR DEELNEMER
3.4.1 Indien de deelnemer niet in staat is de door hem of haar geboekte event bij te wonen, is indeplaatsstelling toegestaan, mits de gegevens van de vervangende deelnemer uiterlijk 3 dagen voor aanvang aan Aletta Helena zijn doorgegeven.
3.4.2 Indien deelnemer na aanmelding besluit zich terug te trekken (wegens ziekte of persoonlijke omstandigheden) en geen gebruik wil/kan maken van in de plaatsstelling, dan geldt:
3.4.2.1 Meerdaags event:
3.4.2.1.1 Moment van afmelding meer dan 8 weken tot aanvang event: Restitutie van betaald 
inschrijfgeld onder aftrek van aanbetalingsbedrag.
3.4.2.1.2 Moment van afmelding minder dan 8 weken tot aanvang event: Geen restitutie betaald 
inschrijfgeld. Betalingsverplichting van eventueel nog niet voldaan inschrijfgeld blijft 
gehandhaafd.
3.4.2.2 Niet meerdaags event:
3.4.2.2.1 Geen restitutie betaald inschrijfgeld
3.4.2.2.2 Bij niet tijdige en/of onjuiste betaling heeft Aletta Helena het recht de reservering te laten vervallen. 
Dit ontslaat de deelnemer echter niet van zijn/haar betalingsverplichting.

ARTIKEL 5: ANNULERING DOOR ALETTA HELENA
3.5.1. Aletta Helena heeft het recht een event te annuleren indien daartoe gegronde redenen bestaan, waaronder onvoldoende deelnemers, ziekte van de docent of overmacht. In geval van annulering 
door Aletta Helena heeft de deelnemer recht op terugbetaling van het reeds betaalde inschrijfgeld. 
De deelnemer heeft geen recht op enige andere compensatie of schadevergoeding.
2.5.2 Aletta Helena heeft het recht om personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan een event.

ARTIKEL 6: HUISREGELS
3.6.1 Aletta Helena heeft de locatie met zorg gekozen om deelnemers tijdens een event een veilige en prettige leefomgeving te bieden. Behandel de locatie en haar omgeving dan ook met zorg.
3.6.2 Aletta Helena is respectvol naar alle deelnemers en verwacht dat deelnemers ook respectvol zijn naar elkaar.
3.6.3 De event locatie is rookvrij. Drug- en alcoholgebruik zijn tijdens het event niet toegestaan.
3.6.4 Deelnemers die zich niet aan de huisregels houden dan wel de aanwijzingen van het personeel van de locatie of Aletta Helena niet opvolgen, kunnen uit het event verwijderd worden. Dit geeft de deelnemer geen rechten op restitutie van inschrijfgelden.
3.6.5 Aletta Helena maakt tijdens de aangeboden events opnames die gebruikt kunnen worden voor zowel online en offline gebruik met betrekking tot (online) communicatie over door Aletta Helena georganiseerde activiteiten.

ARTIKEL 7: ALGEMEEN
3.7.1 Wij adviseren de deelnemer om een reisverzekering & annuleringsverzekering af te sluiten.
3.7.2 De onder DEEL 3 genoemde aanvullende bepalingen —boekings- en annuleringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle door Aletta Helena georganiseerde events.
3.7.3 Toepasselijk recht/bevoegde rechter
3.7.3.1 Op overeenkomsten tussen de gebruiker en Aletta Helena waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

————-